Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği yayınlandı.


6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve halka açık ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen II-27.2 “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ” (Tebliğ) 12.11.2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

1. Tebliğ uyarınca, ortaklıkta sahip olunan payların ortaklığın oy haklarının %98’ine ulaşması veya bu konumda iken ek pay alınması durumunda, hakim ortak açısından diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı doğar. 

2. Tebliğ’de hakların kullanımına ilişkin işleyiş şu şekilde belirlenmiştir: 

• Hakim ortak tarafından, hakim ortak konumunun kazanılması veya bu konumda iken ek pay alınması durumunda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Söz konusu açıklamayı takip eden üç aylık hak düşürücü süre içerisinde satma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak dışındaki diğer ortaklar satma hakkını kullanma taleplerini ortaklığa yazılı olarak iletir. Üç aylık süre içerisinde hakim ortağın hakim konumunu kaybetmesi durumunda, sürenin bitimine kadar satma hakkının kullandırılmasına devam edilir. Hakim ortak söz konusu üç aylık süre içerisinde, satma hakkının kullanılması sebebiyle yaptığı alımlar hariç olmak üzere ek pay alımında bulunamaz. 

• Ortaklık talepte bulunan pay sahiplerinin ortaklık sıfatını araştırır ve ilk satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını takiben bir ay içinde pay değerlerinin tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme raporu hazırlatır. Ortaklık, pay sahiplerinin taleplerini, talebin kendisine ulaşmasını izleyen en geç bir ay içinde ve her halükarda değerleme raporu sonuçlarının kamuya açıklanmasını takip eden en geç üç iş günü içinde iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile hakim ortağa bildirir. 

• Hakim ortağın, satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını izleyen en geç üç iş günü içinde pay bedellerini ortaklık hesabına yatırması gerekir. Satma hakkını kullanmak isteyen ortakların sahip oldukları payların bedeli, pay bedellerinin hakim ortak tarafından ortaklık hesabına yatırılmasını takip eden ikinci iş günü ortaklık tarafından ödenir ve ödeme ile birlikte pay devir işlemleri sonuçlandırılır. Satma hakkı yatırım kuruluşu vasıtasıyla kullandırılabilir. 

• Satma hakkının kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben en geç üç işgünü içinde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak ortaklığa başvurur. Ortaklık yönetim kurulu diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracı amacıyla karar alarak ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Kurula başvurur. Payları borsada işlem gören ortaklıklar, eş zamanlı olarak ayrıca paylarının borsa kotundan çıkarılması için borsaya başvurur. 

• Kurul onayını takiben üç iş günü içerisinde hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarmaya ilişkin toplam bedeli ortaklığın banka hesabına yatıracağı ve Kurulca onaylı ihraç belgesinin ortaklıklar tarafından Kurul onayını takip eden altı iş günü içerisinde ticaret siciline tescil edilerek TTSG’de yayımlanacağı ve ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan önceki payların, tescil tarihi itibariyle iptal edilmiş sayılacağına ilişkin belirleme yapılmıştır. 

3. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımından sonra eski payların iptali ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak hesabına aktarılmasının, payları borsada işlem gören ve görmeyen ortaklıklar için hangi prosedüre tabi olacağı Tebliğ’de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasında satım bedeli olarak; 

a) Payları borsada işlem gören ortaklıklar için; 

1) Borsada işlem gören pay gruplarının her biri için, hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması, 

2) Borsada işlem görmeyen pay gruplarının her biri için; işlem gören sadece bir pay grubu bulunması durumunda bu gruba ilişkin olarak (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü çerçevesinde tespit edilen fiyat, işlem gören birden fazla pay grubu bulunması durumunda ise bu gruplara ilişkin olarak (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü çerçevesinde tespit edilen fiyatların aritmetik ortalaması, 

b) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için, her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel, dikkate alınacaktır. 

4. Satma hakkının kullanımına ilişkin adil bedel ise, 
a) Payları borsada işlem gören ortaklıklar için; ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasına ilişkin yukarıda 3 numaralı madde çerçevesinde hesaplanacak fiyat, her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel, ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu tarihten önceki bir yıl içinde SPK’nun 26 ncı maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi yapılmış ise bu fiyat, hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı ay, bir yıl ve beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması, 

b) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için, değerleme raporunda belirlenen bedel, ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu tarihten önceki bir yıl içinde SPK’nun 26 ncı maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi yapılmış ise bu fiyat, karşılaştırılarak bulunan en yüksek bedel olarak kabul edilmektedir.
 
5. Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla hakim ortak konumunda bulunan ortaklar açısından, ortaklıktan çıkarma hakkı kendiliğinden doğmayacak, bu durumda satma hakkı da kullanılamayacaktır. Ancak, hakim ortak tarafından yapılacak ek bir pay alımı ile bu haklar kullanılabilir hale gelecektir. 

6. Kurula ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilmesine yönelik olarak yapılmış başvuruların sonuçlandırılmasında, hakim ortağa ortaklıktan çıkarma hakkını kullanıp kullanmak istemediğini yeniden değerlendirebilmesi için Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren bir aylık süre tanınacaktır. Bu sürede satma hakkı da kullanılamayacaktır. Hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmaktan vazgeçtiğini kamuya açıklaması durumunda satma hakkının kullanılmasına başlanılması için hakim ortağın ek pay alması gerekmektedir. Hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istediğini kamuya açıklaması durumunda ise, satma hakkının kullanımına ilişkin hak düşürücü süre kamuya yapılan söz konusu açıklama tarihi itibariyle başlayacaktır. Hakların kullanım bedelinin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak hakim ortağın kamuya yaptığı ilk açıklama tarihi esas alınacaktır. 

7. Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanılabilmesi için şart olan %98’lik oy hakkı oranı, 31/12/2014 tarihine kadar doğmuş olan ve doğacak hakların kullanımında %95, 31/12/2017 tarihine kadar doğacak hakların kullanımında ise %97 olarak dikkate alınacaktır. 

Tebliğ için lütfen tıklayınız.