Yılsonuna Yaklaşırken Yatırımcı İlişkileri

Yılsonuna yaklaştığımız bu zamanlarda hedeflenen sonuçlara ulaşmak amacıyla, herkes yoğun bir çaba içerisinde. Halka açık şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Departmanı da bu yoğunluktan üstüne düşeni fazlası ile alıyor. Daralan zaman aralığı, hem yatırımcıların kar realizasyonlarını sıklaştırıyor hem de önümüzdeki yıl için pozisyonlarını yavaş yavaş belirlemelerine yol açıyor.

Bildiğiniz gibi yatırımcıların yatırım kararlarını önemli ölçüde etkileyen unsurlardan biri de faaliyet raporlarıdır.  Yıllık faaliyet raporları, ara dönem faaliyet raporlarından sadece finansal sonuçlar açısından değil aynı zamanda şirketin faaliyet konusunun, pazar payının, yönetim unsurlarının, insan kaynaklarının, çevresel ve sosyal politikalarının daha iyi anlatılması açısından ayrışıyor.

Ne yazık ki az sayıda şirket, yatırımcılara kendilerini daha iyi anlatabilmek amacıyla bu konuya bütçe ayırabiliyor.  Faaliyet raporuna ayrılan bütçenin bir harcama değil yatırım olduğunu bilen bu şirketler ile diğer şirketler arasında yatırımcı ilişkiler performansı gittikçe açılıyor. Diğer yandan birçok şirket ise maalesef mevzuatın zorunlu kıldığı bilgilere faaliyet raporunda ya yer vermiyor ya da üstünkörü geçiştiriyor. Bu yüzden ileride hem Sermaye Piyasası Kurulu hem de yatırımcı ile sorun yaşanmaması açısından yılsonuna ve faaliyet raporuna hazırlığın iyi yapılması için birkaç noktaya dikkatinizi çekmek isterim.


Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

SPKr.nun 2008 yılında yaptığı bir araştırmaya göre İMKB-100 şirketlerinin birçoğunun faaliyet raporlarındaki açıklamalarının Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatında belirtilen detayda bilgiyi içermediği, raporlarda yer verilen ifadelerin oldukça standart olduğu kanaati edinilmiş. Bu durumun çalışma kapsamına alınmayan, ancak payları İMKB’de işlem gören şirketlerin birçoğu içinde geçerli olduğu gözlenmiştir. Bu husustan hareketle payları İMKB’de işlem gören tüm şirketlerin, pay sahiplerini etkin bir şekilde bilgilendirmeye devam etmeleri, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının hazırlanmasında gereken özen ve hassasiyeti göstermeleri ve hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarına internet sitelerinde yer vermeleri gerektiği hususlarında SPKr.’nca uyarılmışlardır. Geçen yıllar zarfında şirketler raporlarında eskiye nazaran daha iyi bir performans gösterseler de uyum raporları hala Kurulun beklentilerinden uzak kalmaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin zorunlu maddelerinin dışındaki maddelerin uygulanması her ne kadar ihtiyari olsa da Uyum Raporlarının yayınlanması ihtiyari bir husus değil bir zorunluluktur. Dolayısıyla kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmesi zorunludur.  Birçok şirket maalesef ilkelerin uygulanmadığında yapılması gereken gerekçeli açıklamaya raporlarında yer vermekte isteksiz davranmaktadır. SPKr.nun kurumsal yönetim tebliğinde açıkça izah ettiği ve geçmişte hayata geçirdiği tedbirlerin şirketinize de uygulanmasını istemiyorsanız yönetim kurulu, icra kurulu veya üst düzey yöneticiniz ile bu maddelerin üzerinden geçerek açıklamalarınızı şimdiden oluşturmanızda büyük fayda var. Hala vaktiniz varken gereken aksiyonları alabilir ve bunlara raporunuzda yer verebilirsiniz.


Komiteler:

Yönetim Kurulu komitelerini SPKn ve tebliğleri doğrultusunda şirketinizde oluşturdunuz ve uygun vasıflarda üyelerinizi de Genel Kurulda seçtiniz. Peki bu komiteler yıl boyunca ne yaptı, kaç kere toplandılar ve toplantı konuları nelerdi? Eğer komiteleriniz yıl boyunca kağıt üstünde kaldıysa onları toplamanız için hala vaktiniz var. Özellikle Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitelerinin toplanarak aksiyon alması ileride olası bir yatırımcı şikayeti ve SPKr. incelemesinde baş ağrınızı azaltıcı bir ilaç niteliğinde olabilir. Faaliyet raporlarınızda bu komitelerin faaliyetleri hakkında bilgi vermeniz yatırımcılar açısından da faydalı olacaktır. 


Yatırımcı İlişkileri Raporu:

İlgili tebliğ doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisinin en az yılda bir kez yönetim kuruluna rapor hazırlaması zorunlu olduğundan eğer yıl içinde henüz herhangi bir rapor hazırlamamışsanız, hemen başlamanızı tavsiye ederim. Yıl içinde gerçekleştirdiğiniz görüşmeler sonucu yatırımcıların öne çıkan soruları ve istekleri konusunda yönetim kurulunu bilgilendirmenin yanı sıra önerilerinizi de dile getirmeniz açısından bu rapor mükemmel bir fırsat olacaktır.  Unutmayın söz uçar, yazı kalır.


Son Söz:

Eğer sizin de KAP’ta yasal süresinde yayınlayacağınız yıllık faaliyet raporunuzdan daha sonraki bir sürede ve daha şık başka bir faaliyet raporunuz olacaksa (ki tavsiye etmem) önce KAP’ takinin tüm mevzuat gerekliliklerini yerine getirdiğinden emin olunuz ve sonra diğer raporunuzda daha farklı bilgiler açıklamayınız. 

Bahadır Dalkılıç
Dalfin Finansal ve Kurumsal Çözümler
Yönetici Ortak