Gayrimenkul Piyasasında Finanslaşma; Gayrimenkul Yatırım Fonları

İnşaat ve gayrimenkule dayalı sektörlerin en önem vermesi gereken konulardan biriside ‘finansallaşma’ kavramıdır. Bu kavram hem arz yapıp sektör için üretim yapan tüm işletmeleri kapsadığı gibi hem de ilgili gayrimenkule yatırım yapacak kişi ve kurumları ilgilendirmektedir. Geleneksel yöntemler olarak adlandırabileceğimiz banka yolu ile kaynak sağlanması, borçlanma senetleri çıkarılması veya tüketiciler için yakın çevreden alınacak kaynaklar bulunmakla birlikte inşaat sektörü ve bileşenlerinin gider ölçeklerini büyüterek daha verimli iş yapabilmeleri için ‘finansman kaynaklarını’ çeşitlendirmesi gerekmektedir. Diğer yandan gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen kuruluşlar ile bireylerinde doğrudan gayrimenkul almak yerine uzman bir kuruluş tarafından alınmış taşınmazlara ortak olmak istemesi sonucu ‘Gayrimenkul Yatırım Fonları’ oluşmaya başlamıştır.

Kısaca gelişim sürecine değindiğimiz gayrimenkul fonları ülkemizde, 03.01.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan düzenlemeye hayata geçirilmiştir. Fon, Kanun hükümleri uyarınca nitelikli  yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.

Diğer yandan, gayrimenkul yatırım fonu, tapuya tescil ve tescile bağlı değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur. Fon, bilgilendirme dokümanlarında belirtilmek kaydı ile belirli bir gayrimenkule yatırım yapmak ya da belirli bir sektörde faaliyet göstermek amacıyla kurulabileceği gibi amacında herhangi bir sınırlama olmaksızında kurulabilir.

Devamı