Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği

 
Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11, 12 ve 23. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2, 130 ve 138/8 maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler yayımı itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikler ile;
  • Sermaye piyasası suçlarını düzenleyen ikinci bölümde piyasa dolandırıcılığı suçu işleyenleri tanımlayan 107. maddenin 2. fıkrasında değişiklik yapılarak “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan” ifadesine “ ve bu suretle menfaat sağlayanlar” eklenerek, maddenin uygulama kapsamı daraltılmıştır. Böylece sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkileyen yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, ancak aynı zamanda menfaat sağlamaları halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması mümkün olabilecektir.
  • Borsa İstanbul A.Ş.’yi düzenleyen 138. maddede yer alan “Borsa İstanbul Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı en yüksek icra amiri sıfatıyla şirketi sevke, idareye ve tek başına temsile ve ilzama yetkilidir” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece Borsa İstanbul’un genel müdürü ile yönetim kurulu başkanının farklı kişiler olmasına imkan sağlanmıştır.
  • Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun bütçesinin ve gelir kalemlerini düzenleyen 130. maddenin 4. fıkrasında değişiklik yapılmıştır.


Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği dışında, 6637 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile (finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere) sermaye şirketlerinde nakit sermaye artışı üzerinden TCMB ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranına göre  hesaplanan tutarın %50’sinin Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine imkan veren bir düzenleme yapılmıştır. Halka açık şirketlerde indirim oranının %150’ye kadar artırılabilmesi Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakılarak, halka açılmayı teşvik edecek bir zemin hazırlanmıştır. Bu madde düzenlemesi 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Resmi Gazete'ye buradan erişebilirsiniz.