Ağ Günlüğü

Geri Alınan Paylar Tebliği


II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği


30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan hükümlere uyum sağlanması amacı ile hazırlanan ve mevcut durumda Kurulumuzun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı Kurul İlke Kararı ile düzenlenen halka açık anonim ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin esasları yeniden düzenleyen Kurulumuzun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” (Tebliğ) 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği

II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği

30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (Tebliğ) 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ

VI-103.1 Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ


6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sonrasında, Kanun'un 103 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmış olan "Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ" 12.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

II-14.1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği yayınlandı.


II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği

 
30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTKn.) ile getirilen yeniliklere uyum sağlanmasını amaçlayan Kurulumuzun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2013 tarihinden sonra sona eren ara dönem finansal raporlardan geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği

30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen yenilikler, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan problemler ile piyasalarımızın şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları dikkate alınarak; gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYOlar) ilişkin usul ve esaslar Kurulumuzun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan Tebliğ 28/05/2013 tarih ve 28660 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sayfalar